MỘT NGƯỜI LĂNH ĐẠO LẦM GIẾT KHÔNG BIẾT BAO

 

                                                              THẾ HỆ

 

   Các cụ Việt Nam có câu : «  Một người thầy thuốc lầm, ngu dốt, th́ giết một người. Một người thầy giáo lầm, ngu dốt, th́ giết chết một thế hệ. Một người lănh đạo lầm, ngu dốt, th́ giết không bao nhiêu thế hệ. «  Câu trên nói lên sự nguy hiểm, tai hại của những nhà lănh đạo lầm lẫn và ngu dốt. Chính v́ vậy mà ông Lư quang Diệu, nhà lănh đạo Tân gia Ba, đă có công trong việc đưa đất nước ông từ chỗ chậm tiến đến phát triển, từ chỗ thua miền Nam Việt Nam trước năm 1975, ngày nay nước ông đă trở thành cường quốc kinh tế Đông Nam Á, với sản lượng kinh tế tính theo đầu người hàng năm là 32 000$ ; Việt Nam hiện nay với sản lượng kinh tế theo đàu người là 790$, để bắt kịp nước này phải mất 197 năm. Ông hiện là cố vấn của chính quyền Việt Nam. Biết rơ sự ngu dốt của giới lănh đạo cộng sản từ xưa tới nay, ở Việt Nam, từ thời Hồ chí Minh; ở Tàu, từ thời Mao trạch Đông ; ông đă không ngần ngại tuyên bố nhiều lần trên báo chí và ngay trong nhật kư của ông rằng những nước như Nam Hàn, Đài Loan và ngay cả nước của ông đă có thể phát triển mạnh được, một phần là nhờ 2 nước Việt Nam và Tầu đi theo cộng sản, nhập cảng mô h́nh phát triển sai lầm Mác Lê, cùng với giới lănh đạo cộng sản sai lầm, ngu dốt. Ông kết luận : «  Nếu ngu dốt, th́ đừng có lănh đạo. «

 

   Ngẫm câu nói của các cụ và câu của Lư quang Diệu, nh́n hậu quả của t́nh trạng đất nước dân tộc Việt Nam từ ngày Hồ chí Minh cướp chính quyền đến nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét tại sao một người lănh đạo lầm lẫn và ngu dốt lại mang đến nhiều tai hại cho quốc gia, dân tộc như vậy ?

   Khi nói lầm và ngu dốt đây là có ư so sánh giữa những nhà lănh đạo với nhau, chứ không so sánh giữa người lănh đạo với dân thường, v́ đă trở thành lănh đạo là hơn dân thường rồi.

 

   I ) Hồ chí Minh sai lầm và ngu dốt đă đi theo Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản mà chưa hiểu Đệ Nhị và Đệ Tam là ǵ.

 

   Thật vậy, Lénine, sau khi do Bộ Tham Mưu Quân đội Đức đưa về cướp chính quyền thành công ở Nga (1), đă thành lập ra Đệ Tam Quốc tế Cộng sản ; mặc dâu có sự chống đối của một số người của Đệ Nhị, và cũng đồng thời  là bạn của Lénine, như bà Rosa Luxembourg, trước khi chết, trong nhật kư của bà, bà có viết thư cho Lénine : « Đảng và  Nhà nước độc tài mà anh thành lập ra, nó không những không phục vụ thợ thuyền, mà nó chẳng phục vụ một ai cả ; v́ nó đă đi ngược lại những nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa xă hội là tôn trọng tự do, dân chủ . » Tuy nhiên Lénine không nghe lời và chế độ độc tài được tăng cường sau này bởi Staline, cộng thêm chủ nghĩa tôn thờ cá nhân và lănh tụ. V́ Lénine do ngoại quốc đưa về, đảo chính, cướp chính quyền thành công, thực ra cuộc đảo chính này công đầu là do Trotski, tuy nhiên chúng ta không đi xâu vào vấn đề này v́ khuôn khổ hạn hẹp của bài. Trotki và Lénine đă muốn tái diễn lại hành động cướp chính quyền của ḿnh và xuất cảng sang những nước nhược tiểu, khi ông đổi chiến lược là đánh những nước tư bản từ những nước thuộc địa, vào đại Hội IV của Đệ Tam Quốc Tế, họp vào tháng 11/1923, kết thúc vào tháng 12. Đây là Đại Hội cuối cùng với sự có mặt của Lénine. Trong Đại Hội này, Lénine đă đưa ra câu nói : «  Con đường đi đến chủ nghĩa cộng sản sẽ bắt đầu từ Bắc Kinh, Tân Đề Li, rồi mới tới Bá linh, Paris và Luân đôn. «  Chính v́ vậy mà Đại Học Cộng sản Đông phương đă được thành lập để dạy những người học viên hoạt động lén lút, khủng bố, chờ thời cơ cướp chính quyền ; và Đệ Tam Quốc tế Cộng sản đă cho người đi khắp thế giới chiêu dụ những người của các nước thuộc địa. Hai người tiêu biểu được chiêu dụ của Việt Nam là cụ Phan bội Châu ở bên Tàu và Hồ chí Minh ở Pháp. Họ Hồ, theo lời chính ông ta, trong quyển Những Mẫu chuyên về cuộc đời của Hồ chủ Tịch, tác giả là Trần dân Tiến, chính là ông ta, th́ vào năm 1920, khi dự Hội nghị Tours, ở Pháp, ông nghe tiếng Pháp chữ được, chữ không, ông không phân biệt nổi Đệ Nhị và Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản ; ông c̣n chế riễu là không biết có Đệ Nhị Rưỡi hay không ; thế mà ông vẫn nhắm mắt đi theo Đệ Tam. Đây là một hành động, một quyết định có những hậu quả vô cùng tai hại cho quê hương và đất nước Việt sau này. Ngược lại cụ Phan bội Châu cũng được Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản chiêu dụ ở bên Tàu. Người của tổ chức này đă đưa cho cụ bản nội qui của tổ chức, theo như một số sử gia, th́ mặc dầu cụ không biết tiếng Nga, nhưng cụ có thể đọc bản tiếng Tàu, hay nhờ một số người Tàu biết tiếng Nga dịch ra cho cụ. Cụ đă ư thức rất rơ là nếu đi theo Đệ Tam Quốc Tế, th́ phải từ bỏ chủ quyền quốc gia và dân tộc, v́ theo điều 16 và 17 trong 21 điều, th́ bất cứ tổ chức nào theo Đệ Tam điều phải nhất nhất thi hành chỉ thị của tổ chức này. Hơn thế nữa cụ đă ư thức sự sai lầm, nguy hại của chủ nghĩa duy vật, theo nó có nghĩa là làm đảo lộn truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, cụ  đă nói : «  Tôi chẳng duy vật, tôi chẳng duy tâm ; tôi chỉ duy dân. «  Cụ đă từ chối. Trong khi đó th́ Hồ chí Minh ngu dốt, nhắm mắt đi theo, và đă được chấp thuận vào trường Cộng Sản Đông phương dạy dỗ để chờ thời đưa về cướp chính quyền.

 

   Thời cơ đó đă đến, cũng là vào cuối thế chiến, nhưng lần này là Đệ Nhị Thế Chiến. Bởi lẽ đó mà khi được hỏi về cộng sản, Đức Đạt Lai Lạt Ma đă nói : «  Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh ; loài trùng độc, sinh xôi nẩy nở trong rác rưởi của cuộc đời ; » (2)    

 

   I I ) Hồ chí Minh đă sai lầm, ngu dốt đặt Việt Nam dưới gông cùm cộng sản, biến Việt Nam thành băi chiến trường của cuộc tranh hùng tư bản - cộng sản, gieo không biết bao đau thương cho quốc gia và dân tộc.

   Dịp may hiếm có đă đến với Hồ chí Minh, đó là gần cuối Thế Chiến Thứ Nh́, ông được Đệ Tam Quốc tế gửi về Việt Nam để sửa soạn cướp chính quyền. Sau khi Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, rồi Nhật bị 2 trái bom nguyên tử ; lính Nhật ở Đông Dương như rắn mất đầu, chính quyền Việt Nam thân Nhật Trần trọng Kim từ chức. Nhân một cuộc biểu t́nh của công chức Hà nội đ̣i tăng lương, Đảng Cộng sản Việt Nam đă trà trộn người vào đoàn biểu t́nh, cướp một vài công sở lúc ban đầu, rồi đi đến cướp chính quyền vào ngày 19/8/1945.

   Ngày 2/9/1945, Hồ chí Minh đọc «  Bản Tuyên Ngôn Độc Lập « ở Hội trường Ba Đ́nh ; nhưng trên thực tế là họ Hồ đă đưa đất nước và dân tộc vào trong gông cùm của Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản, biến nước Việt thành băi chiến trường của cuộc tranh hùng tư bản-cộng sản ; dân Việt thành nạn nhân, chịu biết bao đau thương ; những bà mẹ Việt Nam không những phải tiễn chồng đi ra chiến trận, mà c̣n phải tiễn con, rồi đến tiễn cháu, cũng chỉ v́ quyết định của Hồ chí Minh đặt đất nước dưới gông cùm cộng sản . Thêm vào đó, không những ngoại chiến từ cuộc chiến 1946-1954, 1954-1975, cuộc chiến với Căm bốt 1978, với Tàu 1979 ; mà họ Hồ c̣n nhập cảng lư thuyết Mác-Lê chủ trương bạo động lịch sử, đấu tranh giai cấp, một lời kêu gọi nội chiến triền miên, đưa đến cảnh con đấu bố, vợ tố chồng, bạn bè t́m cách sát hại lẫn nhau, nhập cảng chủ thuyết duy vật, làm đảo lộn tất cả mọi truyền thống tốt đẹp của văn hóa Việt, văn minh nhân bản toàn cầu, v́ Marx chủ trương đoạn tuyệt với tất cả mọi nền văn hóa, văn minh trước đó. Marx viết : «  Cách mạng cộng sản là sự đoạn tuyệt tuyệt đối với chế độ cổ truyền về tư hữu ; không có ǵ ngạc nhiên, nếu trong tiến tŕnh phát triển của nó ; cách mạng cộng sản đoạn tuyệt một cách tuyệt đối với những tư tưởng cổ truyền «  ( K. Marx -  le Manifeste du Parti communiste – trang 44 – Nhà xuất bản Union générale d’Editions – Paris – 1962).

   Ở điểm này, họ Hồ đă sai lầm hơn cụ Phan bội Châu ở chỗ, cụ đă nh́n thấy tai hại của chủ nghĩa duy vật, khi cụ tuyên bố : «  Tôi chẳng duy vật ; tôi chẳng duy tâm ; tôi chỉ duy dân. « 

 

 

      Không những Hồ chí Minh sai lầm và ngu dốt, mà sự sai lầm và ngu dốt này c̣n được tiếp tục bởi con cháu của hắn.

 

      Việt nam bị cai trị bởi 3 thế hệ sai lầm và ngu dốt : Lê Duẫn th́ thản nhiên tuyên bố : «  Chúng tôi đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Cộng «  Ngây thơ và ngu dốt tin tưởng ở đàn anh, tin tưởng ở chủ nghĩa cộng sản, không biết rằng Liên Sô và Trung Cộng chỉ là 2 đế quốc, chỉ nghỉ đến quyền lợi của nước họ. Thế hệ lănh đạo thứ 3 là Lê khả Phiêu và Nông đức Mạnh ngày hôm nay, không ngần nại tiếp tay dâng đất nhượng biển cho Trung Cộng với hai Hiệp ước 1999 dâng cho Trung Cộng 792km2 vùng biên giới, trong đó có thác Bản Giốc và ải Nam quan ; và Hiệp ước năm 2 000 dâng cho Trung Cộng 11 000km2 vùng biển.

   Một quốc gia chỉ cần một người lănh đạo sai lầm và ngu dốt, cũng đủ gây ra bao nhiêu đau thương và tai hại. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại, ở đây, chúng ta không so sánh giới lănh đạo cộng sản với chúng ta, người dân thường, mà so sánh với những người đồng hạng hay những nhà lănh đạo các quốc gia khác như của Thái Lan, Mă lai, Nam Hàn, v..v…, th́ Việt Nam ít nhất có 3 thế hệ bị lănh đạo sai lầm và ngu dốt, không những đưa đất nước đến chỗ chiến tranh triền miên ; mà c̣n bị mất đất, lệ thuộc không những về chính trị ngoại giao, mà c̣n về kinh tế văn hóa : Hàng Trung Cộng tràn ngập thị trường Việt Nam giết chết nền kinh tế Việt Nam ; phim ảnh Trung Cộng bày bán ở mọi nẻo đường Việt Nam. Thêm vào đó Trung Cộng c̣n in tiền giả chuyển sang Việt Nam, thế mà giới lănh đạo cộng sản vẫn câm như hến. Trung cộng cho hải quân bắn vào ngư dân Việt Nam ; trong khi đó th́ ở Hà Nội, giới lănh đạo cộng sản cụng ly với Đại diện Trung Cộng, ăn mừng «  T́nh hữu nghị Việt Trung muôn đời thắm tươi « , «  Môi hở răng lạnh « ; trên thực tế th́ răng Trung Cộng đang cắn vào môi cộng sản Việt Nam, đang cấu xé đất đai và giết dân Việt.

 

     Dân Việt hăy suy ngẫm kỹ câu của người xưa : «  Một người thầy thuốc lầm và ngu dốt, th́ giết một người. Một người thầy giáo lầm và ngu dốt th́ giết một thế hệ. Nhưng một người lănh đạo lầm và ngu dốt, th́ giết không biết bao thế hệ. » Dân Việt bị lănh đạo lầm và ngu dốt cộng sản ít nhất là 3 thế hệ. Chính v́ vậy, mà những bà mẹ Việt không những tiễn chồng ra chiến trường, mà tiễn cả con và cháu ; xương dân Việt đă phơi trắng ở Trường Sơn, đúng như lời Hồ chí Minh : «  Dù phải đốt dăy Trường Sơn, th́ cũng phải đốt để đánh vào trong Nam » ; chính v́ vậy mà Việt Nam trước kia là ḥn ngọc của Viễn Đông ; nay trở thành tụt hậu, chậm tiến nhất Viễn Đông : kinh tế thua kém ; đạo đức, giáo dục bị tụt hậu, băng hoại, suy đồi.

 

   Dân Việt hăy nhớ kỹ câu trên của người xưa. Can đảm đứng lên đấu tranh tự cứu ḿnh và đồng thời cứu quốc gia, dân tộc ; v́ bất cứ cuộc cứu rỗi nào cũng bắt đầu bằng tự cứu. 

 

                                                  Paris ngày 12/02/2008

 

                                                         Chu chi Nam

 

 

(1)               (2)   Xin xem thêm Cách mạng Thang Mười, ngày đại họa cho dân tộc Nga và cũng là ngày đại họa cho nhân loại,  Cộng sản loài cỏ dại, trên http://perso.orange.fr/chuchinam/