ĐIỀU KIỆN ẮT CÓ VÀ ĐỦ CỦA CUỘC ĐẤU TRANH

 

Có người nói : « Để đi đến thành công, cuộc đấu tranh chống độc tài, cho tự do, dân chủ, nhân quyền của chúng ta cần co 2 điều kiện ắt có và đủ. »

Vậy điều kiện ắt có và đủ là ǵ ? Tại sao nó lại giúp cho cho chúng ta thành công.

 

Trong khoa học chính xác như hóa học, vật lư v.v.., để một hiện tượng khoa học xảy ra, cần 2 điều kiện : 1) Điều kiện ắt có ; 2) Điều kiện đủ. Như để có Nước, chúng ta cần có điều kiện ắt có, đó là phải có Hydrogène và Oxygène ; nhưng phải có điều kiện đủ, đó là 2 nguyên tử Hydrogène và 1 nguyên tử Oxygène, chính v́ vậy mà nước viết theo danh từ hóa học là H2O.

Nhiều người dùng những nguyên lư của khoa học chính xác để áp dụng cho khoa không chính xác như chính trị, kinh tế, xă hội, lịch sử. Điều này không sai ; nhưng dù sao  cũng phải có một cái nh́n uyển chuyển, không thể cứng ngắc, quá quyết đoán, v́ định thế nào là điều kiện ắt có, và đến lúc nào mới trở thành đủ, trong lănh vực khoa học không chính xác, thật là khó khăn vậy.  Tuy nhiên, một cách tương đối, xét trong lịch sử, nhất là lịch sử những cuộc cách mạng lớn trong lịch sử nhân loại như lịch sử Cách mạng Hoa Kỳ 1776, Cách mạng Pháp 1789, Cách mạng Dân chủ, Nhân quyền vừa mới xẩy ra ở Nga sô và Đông Âu, người ta có thể nói điều kiện ắt có đó là t́nh trạng bất công, phân hóa của xă hội đó, cộng với t́nh trạng đàn áp, bóc lột của giai tầng lănh đạo.

Xét 2 cuộc cách mạng Hoa Kỳ và Pháp, điều kiện đủ, đó là t́nh trạng phân hóa và đàn áp lên tới mức độ cao, và đồng thời, giai tầng sĩ phu, trí thức muốn làm cách mạng phải đủ đông, can đảm, sáng suốt để hướng dân đứng lên làm cách mạng.

Xét những cuộc cách mạng mới xảy ra ở Liên sô và Đông Âu, người ta thấy điều kiện ắt có đó là sức ép của người dân can đảm đứng lên đấu tranh, cộng sức ép của cộng đồng quốc tế, thêm sức ép của sự phân tán nội bộ của đảng cộng sản với những người phản tỉnh như Gorbatchev, Boris Eltsine. Những điều kiện ắt có này đến một thời điểm thuận tiện, đă trở thành đủ để làm sụp những chính quyền độc tài cộng sản.

Một câu hỏi đến với người Việt Nam : Đó là Việt Nam hiện nay cũng cần một cuộc cách mạng dân chủ, nhân quyền để thoát khỏi ách độc tài cộng sản, vậy đâu là những điều kiện ắt có và đủ để cuộc cách mạng này xẩy ra thành công như ở Liên Sô và Đông Âu ?

Người ta có thể nói điều kiện ắt có của cuộc cách mạng dân chủ, nhân quyền Việt Nam cũng giống như ở Liên Sô và Đông âu : 1) Dân đứng lên đấu tranh ; 2) Vận động sức ép của quốc tế ; 3) Áp dụng tối đa chính sách chiêu hồi để rộng tay đón những quân cán chính cộng sản phản tỉnh. Thực ra những công tác này người dân Việt ở quốc nội cũng như ở hải ngoại đă làm. Việc chính là làm thế nào để nó trở thành đủ nhằm đưa đến sự sụp đổ của chế độ độc tài cộng sản. Dân Việt hăy nghe theo lời của Đức giáo hoàng Jean Paul I I, khi mới lên ngôi, ngài đă trở về thăm quê hương là nước Ba Lan, c̣n dưới gông cùm cộng sản, ngài đă kêu gọi dân Ba Lan : «  Hăy can đảm !  Đừng sợ xệt !  Và hăy hy vọng ! «  Giới trí thức Việt Nam hăy noi gương giới trí thức Liên Sô, lấy câu châm ngôn Nga làm kim chỉ nam cho cuộc đấu tranh dân chủ nhân quyền : «  Một lời nói sự thật nặng hơn quả địa cầu. » Hăy tôn trọng sự thật, và can đảm đứng lên hướng dẫn dân đấu tranh.

 

Dù với điều kiện nào chăng nữa, để cho cuộc đấu tranh phục quốc, kiến quốc, cho tự do, dân chủ, nhân quyền của chúng ta thành công, nó phải bắt đầu bằng điều kiện tiên khởi, đó là bất cứ cuộc cứu rỗi nào cũng bắt đầu bằng cuộc tự cứu. Để cứu dân, cứu nước, để cứu chính ḿnh, th́ hăy tự can đảm đứng lên đấu tranh. Mỗi người Việt nên ư thức như vậy. Và c̣n phải ư thức thêm là công cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh góp gió thành băo, mỗi người một chân một tay, cố gắng đấu tranh hết sức, tùy theo khả năng và ḥan cảnh của ḿnh.

 

                             Paris ngày 30/09/2009

 

                                   Chu chi Nam