CÁCH MẠNG LÀ G̀ ,

 

         CÁCH MẠNG VÀ KHỐI 8406 CÙNG ĐẢNG THĂNG TIẾN

 

 

   Cách mạng là sự thay đổi mau lẹ, rộng lớn, sâu xa một xă hội. Nó nhằm thay đổi những cơ quan trọng yếu. Trong khi đó, cải cách là những thay đổi nhỏ và chậm, chỉ nhằm thay đổi những cơ quan thứ yếu. Theo cơ cấu, th́ cách mạng nhằm thay đổi 3 cơ cấu chính của một xă hội. Đó là chế độ chính trị, giai tầng lănh đạo và trật tự xă hội. Ngược lại, cải cách chủ trương vẫn giữ 3 cơ chế này, nếu có thay đổi th́ chỉ thay đổi nhỏ.

 

   Từ đó chúng ta nh́n vào t́nh trạng Việt Nam hiện nay và đặt câu hỏi : Tại sao Việt Nam hiện nay cần phải có cách mạng .

 

   Việt nam hiện nay cần phải có cách mạng, bắt đầu bằng thay đổi thể chế chính trị và hiến pháp, v́ chế độ chính trị hiện nay dựa trên bản Hiến Pháp hiện hành 1992, Lời Mở Đầu : «  Hiến pháp này qui định chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xă hội, quốc pḥng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước …. « , Điều 4 : « Đảng cộng sản Việt Nam, theo chủ nghĩa Mác- Lenin và tư tưởng Hồ chí Minh, là lực lượng lănh đạo Nhà nước và xă hội. »

   Chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay dựa trên nền tảng là tư tưởng Hồ chí Minh và chủ nghĩa Mác Lê. Tư tưởng Hồ chí Minh th́ không có, như nhiều lần ông đă tường tuyên bố. Lư thuyết Mác Lê th́ ngay cả những nước là cái nôi sinh ra nó như Đông Đức và Liên sô cũng đă vứt bỏ ; v́ nó đă sai lầm, không tưởng, thất bại ḥan toàn trong việc phát triển đất nước, mang lại ấm no, hạnh phúc cho người dân, như lịch sử gần 100 năm qua đă chứng minh khi áp dụng nó tại những nước cộng sản. V́ vậy nên phải thay thế hiến pháp hiện hành cộng sản chủ trương độc khuynh, chỉ dựa trên lư thuyết của Marx ; độc đảng, chỉ có đảng cộng sản ; độc tài, ngăn cấm mọi quyền căn bản của con người  bằng một hiến pháp mới, chủ trương đa khuynh, dựa trên các học thuyết nhân bản về xă hội và kinh tế, các giá trị tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp và bền vững của dân tộc Việt ; chủ trương đa đảng và tôn trọng tất cả những quyên căn bản của con người.

   Giai tầng lănh đạo Việt Nam hiện nay,  theo lời của cựu đại tá cộng sản, cựu Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu lịch sử Quân đội nhân dân, th́ : «  Gới lănh đạo cộng sản vừa bất tài, vừa bất lực và vừa bất lương. » V́ vậy cần phải thay thế những con người bất tài, bất lực bất lương này, do đảng cộng sản chỉ định bằng những con người có tài, có đức, do dân chỉ định, qua những cuộc bầu cử tự do, dân chủ thực sự.

   Về trật tự xă hội, th́ trật tự xă hội hiện nay vô cùng bất công, dân không có 1 đô la một ngày để sống, 70% dân khi bệnh, không dám đi bác sĩ, nhất là đi nhà thương ; trong khi đó đảng đ̣an, cán bộ, con ông cháu cha tiêu tiền vất qua cửa sổ, đánh những canh bạc cả triệu đô la, như vụ PMU 18 vừa qua.V́ vậy phải thay đổi trật tự vô cùng bất công này bằng một trật tự công bằng hơn.

 

   Từ những nhận định đó, nh́n vào đường lối và chủ trương của Khối 8406 và đảng Thăng Tiến, chúng ta thấy ǵ ?

 

   Ngày 22 tháng 8 năm 2006, Khối 8406 có công bố Tiến Tŕnh Dân Chủ Hóa Việt Nam gồm 4 giai đoạn và 8 bước như sau : Giai đoạn I : Thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, đặt nền tảng cho các nhân quyền và dân quyền khác ; với Lời Kêu Gọi cho Quyền Tự do Thông Tin Ngôn Luận : «  Chúng ta không sợ hăi nữa. Chúng ta phải biết sự thật. » ; Giai đoạn I I : Phục hoạt, thành lập và phát triển các chánh đảng dân chủ không cộng sản ; Giai đọan I I I : Soạn thảo hiến pháp mới và trưng cầu dân ư, bằng cách thành lập Hội đồng soạn thảo hiến pháp tạm thời ; đưa dự thảo hiến pháp mới ra trưng cầu dân ư và công bố hiến pháp mới ; Giai đọan IV : Hoàn tất tiến tŕnh dân chủ hóa Việt Nam, bằng cách thành lập Hội đồng thi hành Hiến pháp mới, thành lập Hội Đồng Tổ chức bầu cử Quốc Hội Dân chủ Khóa I ; Quốc hội đầu tiên họp để thông qua Hiến Pháp chính thức, chọn Quốc hiệu, Quốc Huy, Quốc kỳ, Quốc ca …. ; đưa Hiến pháp vào cuộc sống của dân.

 

    Cương Lĩnh Tạm Thời của Đảng Thăng Tiến được công bố vào ngày 8 tháng 9 năm 2006,  gồm những điểm chính, 1) với mục tiêu : «  Thăng Tiến Tổ quốc Việt Nam về các phương diện kinh tế, chính trị, xă hội, văn hóa, tâm linh để Dân tộc được sống trong một Đất nước ḥa b́nh, độc lập, tự do ; Xă hội đạo đức, văn minh ; Quốc dân thịnh vượng, hạnh phúc ; 2) dựa trên nền tảng các học thuyết nhân bản về kinh tế xă hội, các Tuyên ngôn và Công ước quốc tế về Nhân quyền và Dân quyền, các giá trị tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống văn hóa tốt đẹp của Dân tộc ; 3) với đường lối đấu tranh ôn ḥa và bất bạo động ; 4) qua những giai đọan sau : Giai đoạn I : Tập hợp các Chính đảng thành lập Liên minh Dân chủ và soạn thảo Hiến pháp tạm thời trong khi Đảng cộng sản Việt Nam đang độc quyền lănh đạo ; Giai đọan I I : Cùng các Chánh đảng khác và Liên minh của ḿnh, Đảng Thăng Tiến buộc ĐCSVN chấp nhận sinh hoạt chính trị đa nguyên đa đảng «  tiền pháp trị ». ; bằng cách vận động thành lập Hội Đồng thi hành Hiến pháp mới tạm thời và Hội Đồng Tổ chức bầu cử Quốc hội Dân Chủ Khóa I ; thúc đẩy tổ chức thành công cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do ; nỗ lực tối đa để Quốc Hội Đầu tiên họp và biểu quyết Hiến pháp Chính thức, chọn Quốc Hiệu, Quốc Huy, Quốc Kỳ, Quốc Ca…, góp phần đưa Hiến Pháp đi vào cuộc sống của toàn dân ; Giai đoạn I I I : Cùng các Chính đảng khác, Đảng Thăng Tiến hoạt động b́nh đẳng và tự do trong một chính phủ đa nguyên pháp trị thực sư.

 

   Quan sát Cương Lĩnh và Đường lối, không ai chối căi rằng Khối 8406 và Đảng Thăng Tiến chủ trương một cuộc thay đổi rộng lớn cho Việt Nam, mang nhiều tính chất cách mạng.

   Cuộc thay đổi rộng lớn này chỉ có thể thành công với 2 điều kiện chính là khách quan và chủ quan. Khách quan, đó là t́nh h́nh thế giới biến chuyển thuận lợi. Điều kiện này đă hội đủ, v́ hiện nay chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của văn minh tri thức, điện toán. Văn minh này đ̣i hỏi mô h́nh tổ chức xă hội dân chủ tự do. V́ vậy tất cả những cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền là đều đi hợp với đà tiến bộ của văn minh nhân loại. Điều kiện chủ quan đó là các tổ chức đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam và chính dân tộc Việt Nam phải can đảm đứng lên đấu tranh cho chính ḿnh, mới có thể nắm bắt được thời cơ thuận tiện.

   Khối 8406 và Đảng Thăng Tiến đă đưa ra một lộ tŕnh đấu tranh. Các tổ chức khác và dân Việt hăy can đảm đứng lên đấu tranh cùng Khối 8406 và Đảng Thăng Tiến để đưa đất nước đến bến bờ tự do, dân chủ, ḥa b́nh và thịnh vượng.

 

                                            Paris ngày 20/06/2007

 

                                                   Chu chi Nam

 

 ( Bài Thuyết tŕnh đóng góp ư kiến trong Buổi Hội thảo, sẽ được tổ chức tại Paris ngày 23/06/2007, do Văn Pḥng Đại Diện Đảng Thăng Tiến ở Hải ngọai, đảm nhận ).