NG頭 2/9, NG頭 ĐỘC LẬP HAY NG頭 ĐẠI HỌA

 

CỦA D齋 TỘC VIỆT NAM

 

Lịch sử Việt c nhiều ng輇 đ嫕g ghi nhớ, để trong t滵 khảm, như ng輇 hai B Trưng phất cờ v跣g khởi nghĩa, lấy lại 65 th跣h tr, gi跣h lại nền độc lập cho nứơc nh ; như ng輇 Ng Quyền ph tan qu滱 Nam H嫕, mang lại quyền tự chủ cho d滱 tộc; ng輇 m Đức Trần hưng Đạo 3 lần đ嫕h thắng qu滱 Nguy瘽 ; hay ng輇 m Quang Trung đại thắng qu滱 Thanh. Nhưng lịch sử Việt cũng c những ng輇 đ嫕g phỉ nhổ, như ng輇 L chi盦 Thống c鰒g rắn cắn ng nh ; ng輇 m Mạc đăng Dung d滱g đất cho T軿. Lịch sử cận đại c ng輇 mồng hai th嫕g ch璯, m những người cộng sản cho l ng輇 độc lập. Nhưng những người quốc gia coi đ l ng輇 đại họa cho d滱 tộc.

Tại sao vậy ?

 

I ) Ng輇 mồng hai th嫕g chin l ng輇 thế n跢

 

Lợi dụng lc sắp t跣 của Đệ Nhị Thế Chiến, Hồ ch Minh v Đảng Cộng sản Việt Nam, theo chỉ thị của Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản, t骻 c塶h nổi dậy cứơp ch璯h quyền, đng như lời của Đức Đala-Lama : Cộng sản l l瀡i cỏ dại mọc tr瘽 hoang t跣 của chiến tranh. Ng輇 19/8/1945, lợi dụng cuộc biểu t髶h của c獼g chức H Nội đ爌 tăng lương, Đảng Cộng sản đ tr chộn v跢 đ瀡n biểu t髶h, cứơp một v跬 c獼g sở lc ban đầu, rồi sau đ cướp ch璯h quyền. Gần 2 tuần sau đ, ng輇 2/9, Hồ ch Minh đọc Bản Tuy瘽 Bố Độc Lập. Đối với những người cộng sản, đ漧 l ng輇 độc lập. Nhưng đối với ngững người quốc gia, th đ漧 l ng輇 Hồ ch Minh v Đảng Cộng sản đ đưa d滱 tộc chng ta v跢 trong g獼g c籯 cộng sản, biến đất nước th跣h một b緅 chiến trường cho cuộc tranh hung tư bản-cộng sản, mang đau thương lại cho d滱 tộc, v Hồ ch Minh v Đảng Cộng sản v c蠼g vọng ngọai, h瀡n t瀡n bị khổng chế bởi ngọai bang, lc đầu l Li瘽 S, ng輇 h獽 nay l Trung Cộng. (1)

 

I I ) Tại sao ng輇 mồng hai th嫕g chin l ng輇 đại họa của d滱 tộc

 

V l vọng ngoại v bị khổng chế bởi Đ Tam Quốc Tế Cộng sản, mặc dầu Hồ ch Minh v những người của Đảng Cộng sản bảo rằng ng輇 mồng hai th嫕g chin l ng輇 độc lập; nhưng thực tế, đ漧 l ng輇 m Hồ ch Minh đặt nước Việt dưới g獼g c籯 cộng sản, tự biến Đảng Cộng Sản th跣h con chốt cho Đệ Tam Quốc tế, sẵn s跣g tu滱 theo bất cứ một lệnh g của tổ chức n輇, trong đ c vụ đ嫕h tư bản, ch璯h v vậy m c những cuộc chiến 1946-1954, 1954-1975, cuộc chiến với Căm Bốt 1978, cuộc chiến với Trung Cộng 1979.

V bản chất l t灁 đ爌, n lệ, con chốt từ thời Hồ chi Minh, giới l緋h đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, lc đầu th nhất nhất theo Li瘽 S, chửi Trung Cộng l Kẻ th liền đất, liền trời, liền biển; ng輇 h獽 Li瘽 S sụp đổ; th lại h鋝 hạ, khấu đầu đi theo Trung Cộng.

 

Hồ ch Minh v Đảng Cộng sản, kh獼g những đưa d滱 Việt từ cuộc chiến n輇 tới cuộc chiến kh塶, m c犥 nhập cảng l thuyết M塶-L, chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, một lời k盦 gọi nội chiến triền mi瘽, g漧 ra cảnh con đấu cha, vợ t chồng, bạn b t骻 c塶h s嫢 hại lẫn nhau; ph hủy tất cả những truyền thống tốt đẹp của văn h鏇 Việt, biến nước Việt th跣h ra tụt hậu về kinh tế, băng họai về đạo đức, thấp k幦 về gi嫪 dục, tham nhũng, hối lộ, bất c獼g lan tr跣 khắp nơi, như t髶h trạng hiện nay của Việt Nam. (2)

 

Ng輇 mồng hai th嫕g chin sắp tới; mặc cho Đảng Cộng sản tuy瘽 truyền khua m灁, ma m廧 đ l ng輇 độc lập; nhưng những người Việt quốc gia, y盦 nước, phải ghi s漉 trong t滵 khảm đ l ng輇 đại họa cho d滱 tộc, cố gắng can đảm đứng l瘽 đấu tranh th鏇t khỏi 塶h thống trị của Đảng Cộng sản, ng輇 xưa th h瀡n t瀡n lệ thuộc Li瘽 S, ng輇 nay, th h瀡n t瀡n lệ thuộc Trung Cộng. Đấu tranh để cứu nứơc, tồn chủng !

 

Paris ng輇 27/8/2007

 

Chu chi Nam

 

 

(1)              Xin xem th瘱 Con người thần th嫕h, thương d滱 y盦 nứơc Trần hưng Đạo v con ngườigian manh, dảo quyệt, bu獼 d滱, b嫕 nước Hồ ch Minh tr瘽 web: http://perso.orange.fr/chuchinam/

(2)              Xin xem L thuyết của Marx l thần dựơc hay độc dựơc tr瘽 c蠼g web.