MÁC, LÊ NIN = TỘI ĐỒ CỦA  NHÂN LỌAI ; HỒ CHÍ MINH=TỘi ĐỒ CỦA

                                                    DÂN TỘC VIỆT       

       

I)                   Mác, tội đồ của nhân loại qua lư thuyết v́ những lư do sau :

a)      Lư thuyết của Mác chủ trương bạo động lịch sử, đấu tranh giai cấp dẫn đến cảnh chiến tranh triền miên : nội chiến qua những vụ đấu tố, con đấu cha, vợ tố chồng, bạn bè t́m cách sát hại lẫn nhau ; ngoai chiến qua việc nưóc này đánh nước nọ.

b)      Lư thuyết của Mác chủ trương phá hủy văn hóa và văn minh cũ, chủ trương tiêu diệt tôn giáo đưa đến cảnh luân lư băng hoại, đạo đức suy đồi.

c)      Mác chủ trương băi bỏ quyền tư hữu, nhưng thực tế quyền tư hữu không thể băi bỏ, mà chỉ có thể chuyển nhượng, gây ra cảnh, đùng một lúc, tất cả những dân tộc bị đặt dưới chế độ cộng sản, trở nên nghèo đói, qua những vụ đánh tư bản mại sản ; và một thiểu số người là đảng đoàn cán bộ trở thành những ông chủ tư bản đỏ ; xă hội trở thành vô cùng bất công.

d)      Mác chủ trương độc tài vô sản khơi mào cho quan niệm độc khuynh, độc đảng của Lê nin và của tất cả những nhà nước đàn áp bóc lột cộng sản sau này.

 

I I ) Lê nin, Staline, Trotski cướp quyền qua một cuộc đảo chanh vào tháng 10 năm 1917, áp dụng lư thuyết của Mác, chủ trương xuất cảng chế độ cộng sản, biến thế giới thành cộng sản, tạo ra một trang sử đau thương nhất của nhân loại vào thế kỷ 20 với gần 100 triệu nạn nhân theo như những sử gia S ; Courtois, Margollin v.v.. trong quyển Những Trang Sử Đen của Chủ nghĩa Cộng sản ( Le Livre noire du Communisme).

 

a)      Chiến lược gián tiếp đánh tư bản của Lê nin

b)      Chiến lươc toàn chiếm các nước trên thế giới của Brejnev qua 2 sách lươc : 1) Thượng sách toàn chiến thắng để ngọn cờ cộng sản cắm mọi nơi trên thế giới ; 2) Trung sách chia thế giới ra làm 2.

 

I I I )  Hồ chí Minh, tội đồ của dân tộc Việt v́ :

 

1)      Đă nhập cảng và áp đặt lư thuyết Mác Lê lên đầu cổ dân tộc Việt Nam

2)      Đă áp dụng lư thuyết Mác Lê qua những vụ đánh tư bản, mại sản, “ trí phú hào, đào tận gốc, trốc tận ngọn "

3)      Hồ chí Minh là tội đồ của dân tộc v́ đă đặt Việt Nam vào gong cùm Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản, biến nước Việt thành một băi tranh hùng tư bản-cộng sản

a)      Chiến lược tấn công các nước tư bản một cách gián tiếp qua các nước thuộc địa của Lênine;

b)      Chiến lược nhuộm đỏ thế giới của Brejnev qua 2 sách lược: 1) Thượng sách đẩy mạnh công cuộc chinh phục thế giới để ngọn cờ cộng sản tung bay trên toàn thế giới;2) Trung sách chia đôi thế giới. Hồ chí Minh và Lê Duẫn đă tự biến ḿnh và dân tộc Việt thành một người lính đánh thuê cho đế quốc Liên sô, v́ vậy nên đă cưỡng chiếm miền Nam, xua quân sang Căm Bốt và gây hấn với Trung Cộng.

4)      Hồ chí Minh và đảng cộng sản là tội đồ của dân tộc v́ đă dâng đất, nhượng biển cho Trung cộng.

 

IV) Kết luận : Hồ chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam quả thật là tội đồ của dân tộc; v́ vậy cuộc đấu tranh chống cộng sản hiện nay là một công cuộc đấu tranh cứu dân, cứu nước.

 

                                           Paris ngày 21/10/2004

                                                    CCN