LƯ THUYT MÁC-LÊ, THN DƯỢC HAY ĐỘC DƯỢC ?

 

Trong gn sut thế k 20, t đầu cho ti gn cui thế k, và có th nói kéo dài cho ti ngày hôm nay vi 4 nước cng sn c̣n li ( Vit Nam, Bc Hàn, Trung cng và cuba), nhiu người, nhiu quc gia coi lư thuyết Mác Lê như thn duc, tr bách bnh, t bnh b đô h đến bnh chm tiến, hơn thế na, c̣n giúp tiến nhanh tiến mnh lên xă hi ch nghĩa, «  đỉnh cao trí tu ca loài người tiến b ».Thc tế, trong sut thế k qua, lư thuyết Mác Lê đă là mt độc duc, không nhng không giúp phát trin, mà c̣n tàn hi nhân loi. Theo Boris Eltsine, cu y viên B chính tr Đảng Cng sn Liên Sô, cu Tng thng Nga : «  Vào đầu thế k 20, nước Nga đang cùng mt con tàu vi thế gii, nuóc Nga không phi là đầu tàu, nhưng cũng trên toa hng nht. Thế ri, nước Nga t ḿnh tách ra khi đoàn tàu, cho rng có th t́m cho ḿnh mt đường li phát trin riêng r. Không dè đă lm, trong khi đoàn tàu thế gii tiến, th́ nước Nga dm chân ti ch. Nước Nga hin gi so vi các nước phát trin, th́ chm tiến đến hàng na thế k, nếu không mun nói là hàng thế k ! » ( B. Eltsine – Din văn nhm chúc tng thng Nga nhim k đầu). Đó là hu qu ca phát trin kinh tế xă hi ca lư thuyết Mác Lê. V nn nhân ca lư thuyết này, theo mt s s gia ca Pháp như S. Courtois, Margolin, và mt s người khác, trong đó có nhng người theo cng sn, nay đă ly khai, đồng tác gi ca quyn Sách Đen v Ch nghĩa Cng sn ( Le Livre noire du Communisme), nn nhân ca chế độ cng sn, con s t vong lên ti gn 100 triu người. Lch s nhân loi đă có nhiu trang s đau thương, đẫm máu ; nhưng chưa có trang s nào đau thương đẫm máu bng trang s cng sn. Ti sao vy ? Ti sao có nhiu người, nhiu quc gia tin tưởng lư thuyết Mác Lê như thn dược ? Ti sao khi áp dng trên thc tế,  lư thuyết này tr thành độc dược ?

 

I)       Lư thuyết Mác Lê như thn dược

 

Lư thuyết Mác-Lê là do Marx và Lénine làm ra, được tóm lược trong 2 quyn sách Tuyên Ngôn thư Đảng Cng sn ( Le Manifeste du Parti communiste) ca Marx, và quyn Phi Làm ǵ ( Que Faire) ca Lénine.

 

Người ta có th nói quyn Tuyên Ngôn Thư Đảng Cng sn đă tóm lược tương đối đầy đủ tt c nhng tư tưởng ca Marx v duy vt s quan, bo động lch s, đấu tranh giai cp, v xă hi cng sn là ǵ, và làm thế nào để tiến ti xă hi cng.

Marx m đầy Tuyên ngôn thư bng câu : «  Lch s ca mi xă hi cho ti ngày hôm nay là lch s ca đấu tranh giai cp «  ( K. Marx – Le Manifeste du Parti communiste – trang 19 – Union générale d’Éditions-Paris-1962). Đây là quan nim bo động lch và đấu tranh giai cp ca Marx.

Marx c̣n định nghĩa xă hi cng sn là mt xă hi không quyn tư hu, không giai cp, đon tuyt hoàn toàn và tuyt đối vi nhng xă hi trc đó : « ... Người cng sn có th tóm lược lư thuyết ca ḿnh trong mt câu duy nht : băi b quyn tư hu « ( Sách đă dân, trang 36) và «  T đó, ch nghĩa cng sn băi b nhng chân lư muôn thửơ ; nó băi b tôn giáo và đạo đức thay v́ ci tiến hai lănh vc này ; như thê,á nó đi ngược li mi s phát trin lch s xă hi trước đó. »( trang 44).

Để tiến ti xă hi cng sn, theo Marx, giai cp vô sn phi ni lên cướp chính quyn, băi b quyn tư hu, và đồng thi băi b giai cp và Nhà nước, v́ nguyên do đưa đến giai cp là quyn tư hu, và nguyên do có Nhà nuóc là v́ ø xă hi có giai cp. Nay băi b nguyên do ca nguyên do, tc làbăi b quyn tư hu, th́ s không c̣n giai cp ; và Nhà nước s t biến mt ( le périssemenh de l’Etat). Không cn lư lun dài ḍng, chúng ta ch cn nh́n thc tế lch s, t ngày Lénine cướp chính quyn, lp nên Nhà nước cng sn Nga, cho đến ngày Nhà nuóc này b sp đổ, th́ Nhà nước không t biến mt, mà trái li Nhà nước càng ngày càng to ln, càng đàn áp, không phi ch đàn th thuyn , mà toàn th dân tc Nga, không phi ch nước Nga, mà tt c mi nước cng sn áp dng lư thuyết Mác Lê. Thí d đin h́nh là Nam Hàn theo chế độ t do, hin là cường quc kinh tế th 10 trên thế gii ; trong khi Bc Hàn, áp dng lư thuyết Mác Lê, độc khuynh, độc đảng, dân đang chết đói. Người th dưới nhng chế độ cng sn c̣n kh s, b bóc lt gp trăm ln nhng người th dưới chế độ tư bn. S dĩ có t́nh trng này là v́ bt ngun t mt lm l to ln ca Marx, nghĩ rng quyn tư hu có th b băi b ; nhưng thc tế quyn tư hu ch có th chuyn nhượng. Quyn tư hu ngày xưa trong tay ngụi dân, nhiu hay ít, nay mt thiu s lănh đạo đảng cng sn, có chính quyn, tuóc quyn tư hu ca dân, nói rng quyn tư hu ngày nay thuc v nhà nước, v toàn dân, trên thc tế, là thuc v mt thiu thiu sđảng đoàn trong Trung Ương đảng và B Chính tr. đim này chúng ta c̣n thy rơ thêm mt cái lm ln khác ca Marx bo rng quyn kinh tế quyết định tt. Trên thc tế, nhng nước cng sn, quyn chính tr quyết định tt. Có quyn chính tr là có tt c mi quyn khác, trong đó có c quyn kinh tế và ngay c quyn t tin giết người.

Lư thuyết ca Marx ging như lư thuyết h́nh hc mt phng ca Euclide, da trên nhng định đề. Định đề ca Euclide đó là : «  Trên mt mt phng, t mt đim ngoài mt đường thng, người ta ch có th k mt đường thng duy nht song song vi đường thng trước ». Nếu chúng ta chp nhn định đề này, và nếu chúng ta hp lư, th́ chúng ta phi chp nhn tt c nhng định lư tiếp theo đó theo lun lư ca Euclide. Nhưng nếu chúng ta không c̣n h́nh hc mt phng, mà chúng ta bước sang h́nh hc không gian, không chp nhn định đề ca Euclide, th́ c lâu đài toán hc Euclide là sai. Lư thuyết ca Marx cũng vy, cũng bt đầu bng 1 định đề :  « Quyn tư hu có th b băi b ». Nhưng nếu định đề này sai, như thc tế đă chng minh là quyn tư hu ch có th chuyn nhượng, th́ c công tŕnh lư lun ca Marx sau đó là sai. 

 

Quyn sách Phi Làm Ǵ  ( Que Faire – Lénine – Editions du Seuil – 1966)

 

Người ta có th nói mt cách tương đối là quyn sách Làm Ǵ đă thâu tóm tt ca tư tửơng và triết lư hành động ca Lénine.

 

Lénine mun viết quyn sách Làm Ǵ, khi ông đến Munich, Đức quc, vào tháng 3 năm 1901. Tháng 5/1901, s 4 ca t báo Tia Sáng (l’Iskra) cho đăng bài Bt Đầu T Đâu ( Par  où commencer ) ca Lénine . Đây là bước khi đầu ca quyn sách. Vào mùa xuân năm 1901, nhiu cuc biu t́nh đă xy ra Nga. T đó ư nghĩ đi đến ùthành lp mt t chc cách mng đă ny mn trong đầu óc Lénine. Bài báo Bt Đầu T Đâu vi nhng li l như sau : « Bước đầu thc tếđi ti vic thành lp mt t chc mong đợi, đặt căn bn trên mt t báo chính tr có tm vóc quc gia... T báo... cũng là mt người t chc tp th ( organisateur collectif) ». Để din t h́nh thc c th ca Phi Làm Ǵ, Lénine đă viết : » V đim này, người ta có th so sánh Phi Làm Ǵ như mt cái dàn dng lên để xây ct mt ṭa nhà. H thng nhân viên là cái sườn ca t chc cn thiết sau này. Hơn thế na Lénine c̣n quan nim làm thế nào để dn dt phong trào th thuyn để h ra khi đấu tranh kinh tế nghip đoàn, để đi đến đấu tranh chính tr. Theo Lénine th́ người th, t h không th nào có ư thc chính tr. «  Ư thc chính tr ca người th đến t bên ngoài » và «  không có ư thc cách mng, th́ không có cách mng. » Đây là đim cách bit ln gia Lénine và Marx. Marx ch trương cách mng tt yếu. Lénine không tin cách mng tt yếu, cách mng ch có khi th thuyn có ư thc cách mng và làm cách mng. Ư thc cách mng ch có trong dân khi có mt t chc gieo rc vào dân.

T chc cách mng nhà ngh mà Lénine miêu t : » như mt đạo quân thường trc » ( armée permanante), và ông cho đó là yếu t quyết định ca cách mng. Ông viết : «  Hăy cho tôi mt t chc cách mng, tôi s quay ngược nước Nga li » hay «  Người vô sn không có mt vũ khí nào trong tay trong cuc đấu tranh quyn lc, ngoài vơ khí đó là t chc, t chc này phi có mt ư thc, đó là ư thc h mác xít. »

Như vy là trong quyn Phi Làm Ǵ, Lénine đă nói ti t chc, và t chc này là đảng, là mt quân đội thường trc. Lénine c̣n áp dng nguyên tác này vi tt c nhng đảng cng sn khác trên thế gii nếu mun vào Đệ Tam Quc Tế Cng sn do Lénine lp ra vào năm 1919. Mt trong 21 điu đặt ra bi Đại hi II ca Đệ Tam Quc Tế, hp vào năm 1920, điu 12 : «  Nhng đảng mun gia nhp Đệ Tam Quóc CS phi đuc xây dng trên nguyên tc dân ch tp trung. Vào thi đại hin nay ca cuc ni chiến ( lúc này nuóc Nga dang b ni chiến – lơéi chú thích ca tác gi bài này), đảng cng sn ch có th hoàn thành nhim v ca nó, nếu nó được t chc mt cách tp trung ( s’il est organisé de la façon la plus centralisée), vi mt k lut thép, ging như  k lut quân đội ; nếu trung ương ca t chc có quyn hành động rng răi, có th x dng quyn này mt cách không chi căi, cũng nhưđược s tín nhim hoàn toàn ca các đảng viên. » Ngày hôm nay chúng ta thy các chế độ cng sn va độc tài, va quân phit phong kiến, là t ch này. Chính đây là đim bt đồng ln gia Đệ NhĐệ Tam Quc Tế Cng sn. Nhng ngụi ca Đệ Nh như Kautski, Lassalle, Bernstein cho rng xă hi ch nghĩa phi bt đầu t dân ch. Không có dân ch th́ không có xă hi ch nghĩa. Bà Rosa Luxembourg đă ch trích kch lit Lénine. Bà viết vào năm 1919, trước khi bà b ám sát, trong nht kư ca bà : «  Các mng mà Lénine va thc hin là mt cuc cách mng đẻ non. Đảng và nhà nước độc tài mà Lénine ch trương không nhng không phc v cho th thuyn, mà c̣n không phc v bt c mt ai c ! » Ngay c nhng ngụi đồng thi vi Marx (1818-1883), bn cùng đấu tranh, như Lassalle (1825-1864), Bernstein ( 1850-1932), hai người thành lp ra đảng Dân chuÛ Xă Hi Đức hin nay, đảng này coi bà Rosa Luxembour như thn tượng, và hu du hin nay là đương kim Th tướng Đức Schroeder, hai người trên đă không đồng ư vi quan nim bo động lch s, đấu tranh giai cp và nht là quan nim độc tài vô sn ( dictature prolétarienne) ca Marx.  Nhng người ca Đệ Nh Quc tế CS đă đưa ra bn nguyên tc sau đây cho xă hi ch nghĩa :

1)      Nguyên tc th nht ca xă hi ch nghĩa là không th tách ri dân ch. Tách ri dân chđi đến độc tài và dn đến thm ha. Điu này thc tế cng sn theo Đệ Tam ca Lénine đă chng minh rơ ràng.

2)      Nguyên tc th hai là không chp nhn cách mng bo động ca Marx và Lénine sau này.

3)      Nguyên tc th ba là có th chp nhn hp tác giai cp.

4)      Nguyên tc th tư là nhng bt đồng, đối kháng có th gii quyết bng ḥa b́nh chú không nht thiết là phi bng bo động như Marx và Lénine ch trương.

Hơn thế na, Lassalle va Bernstein, khi thành lp đảng Dân Chu Xă Hi Dc, vi Đại hi Đầu Tiên hp Gotha, mt vùng gn Berlin, th ph là Erfurt, vào năm 1875, vi chương tŕnh được gi là Chương Tŕnh Gotha và Erfurt ( Le Programme de Gotha et d’Erfurt), đă nói lên tt c nhng sai lm ca tư tưởng Marx. Theo Marx, da trên yếu t kinh tế, th́ xă hi chia ra làm 2 giai cp, giai cp nm phương tin sn xut và giai cp không có phương tin sn xut, đó là vô sn. H xâu ngăn cách gia 2 giai cp này càng ngày càng xâu, và tt yếu dn đến cách mng. Nhưng quan sát xă hi Đức t gia thế k th 19, đến gn cui thế k này, Lassalle và nht là Bernstein, được coi như lư thuyết gia ca đảng Dân Ch Xă hi Đức lúc by gi, nhn thy rng xă hi Đức lúc đó phát trin rt mnh, nhøưng không đúng như li Marx tiên đoán, mà xă hi Đức chia ra thành 3 giai cp, giai cp ch, giai cp th và giai cp trung lưu. Giai cp trung lưu là giai cp xut thân t con cái th thuyn và đă tiến thân được nh chu khó hc hành. Chính giai cp này đă là động lc chính ca s phát trin xă hi. T quan sát đó, Bernstein bo rng lư thuyết ca Marx không khoa hc, v́ không theo đúng biến chuyn ca xă hi ; và t đó, ngay c quan nim cách mng tt yếu ca Marx cũng sai lm, theo Bernstein. Thêm vào đó, quan sát vai tṛ ca Nhà nước, Bernstein thy nhà nước không phi hoàn toàn là công c ca ch nhân, như Marx nói, mà phn nhiu li bênh vc th thuyn, cũng như nhng mâu thun ch th không phi tt yếu và lúc nào cũng phi gii quyết bng bo động như Marx ch trương, mà phn ln có th gii quyết bng ḥa b́nh. Kết lun, Bernstein cho rng lư thuyết ca Marx không khoa hc, không hp thi và không đúng ( xin xem thêm Phê B́nh Lư Thuyết ca Marx trong www.conong.com hay diendanchu.net ca cùng tác gia). K. Marx và Engels có phn bác li lp lun ca Lassalle va Bernstein trong quyn Phê B́nh Chương Tŕnh Gotha và Erfurt ( Critique des  Programmes de Gotha et d’Erfurt –Editons sociales-1966-Paris). Nhưng đọc quyn này, chúng ta thy Marx và Engels không đi thng vào ch trích ni dung chương tŕnh, mà đi ṿng quanh h́nh thc ; và t hơn na là chp mũ, t cáo Lassalle và Berstein là « bi » (valet) ca tư bn.

 

Nhưng mt câu hi đến vi chúng ta, lư thuyết ca Marx có nhiu điu sai trái, đối vi Lassalle, Berstein, ri sau này có Rosa Luxembourg, K. Popper và Trí thc các nuóc Tây Âu ; nhưng ti sao li được coi như thn duc đối vi Lénine, Staline, Mao trch Đông, H chí Minh và nhng ngụi trí thc t ca nhng nước này ?

 

Thc vy, phn ln gii trí thc Tây Âu vào thi Marx và sau này đă nh́n thy tính cht không khoa hc, phn kinh tế, và như vy, là phn phát trin xă hi ca lư thuyết Marx. Chính v́ l đó mà cách mng cng sn không xy ra tt yếu nhng nước k ngh tân tiến này, như Marx nghĩ và ch trương ; nhưng li xy ra nhng nước kém phát tin k ngh như Nga, Tàu và Vit. Ti sao như vy ?

 

S dĩ có t́nh trng như vy v́ phn ln gii trí thc thân t Nga, Tàu, Vit Nam và mt s nước chm tiến sau này như Algérie, Éthiopie, bt đầu bi Lénine, Staline, Trn độc Tú, Lư đại Siêu, Trn Phú, H chí Minh, Boumédienne v..v.. không đủ tŕnh độ để hiu s sai lm ca lư thuyết Marx như Lassalle, Bernstein, Rosa Luxembourg. Lư thuyết này chng tư bn, mà nhng nước trên đang là nn nhân ca tư bn, nên nó đă có mt sc hút mnh m. Nuóc Nga th́ mi đánh nhau thua vi Anh, Pháp vào năm 1895, ri thua vi Nht vào năm 1905, nuóc Tàu th́ vào gia thế k th 19 b lit cường xâu xé, Vit Nam th́ b Pháp đô h, Algérie cũng vy. Thêm vào đó lư thuyết ca Marx c̣n khoác chiếc áo khoa hc, mc dù nó chng khoa hc chút nào ( xin xem thêm S h đồ ca lư thuyết Mác theo K ; Popper – cùng tác gi Trc Ngôn Chu chi Nam trên www.conong.com), nên mt s nhng trí thc t các nước chm tiến, vi tinh thn quc gia, đôi khi là cc đoan, nghĩ rng đất nước ca h, v truyn thng văn hóa, không thua ǵ các nước Tây phương, ch thua v khoa hc, k thut, nay h chn mt lư thuyết «  khoa hc » Mác Lê, nước h s sm bt kp, ri vượt mt các nước Tây phương, tiến nhanh tiến mnh lên xă hi ch nghĩa, «  đỉnh cao trí tu ca loài người tiến b », không dè trên thc tế đă đưa xă hi xung hàng «  man r », như nhà văn Dương thu Hương đă nhn xét khi vào « gii phóng » min Nam, thy t́nh trng văn minh ca xă hi min Nam và xă hi man r min Bc. Bà ta đă phi khóc lên v́ thuc đoàn quân chiến thng man r. Đây cũng là mt s va đồng thi ngu dt v đồng thi tuyên truyn ca gii lănh đạo và trí thc cng sn sau này. Kiu như Hoàng Tùng, phát ngôn viên ca Đảng Cng sn Vit Nam, vào nhng năm 70, 80, khi gii thiu kế hoch 5 năm ( 1976-1981), đă có nhng li như sau : «  Con đại bàng Vit Nam, nghe li hun dy ca Bác, ct cao đôi cánh đi vào k nguyên ca k ngh và phn thnh » và đă không ngn ngi tiên đoán là vào nhng năm 90 s bt kp, ri vượt mt Nht. Sau này v kinh te,á thy quá thua kém Nht, th́ Phm văn Đồng vào nhng năm 80, 90 tuyên bá va tuyên truyn va t an i : « Nước chúng ta thua Nht v kinh tế, nhưng v h́nh thái phát trin, nước chúng ta trên Nht, v́ chúng ta đă vào thi k «  Quá độ lên xă hi ch nghĩa », c̣n Nht mi c̣n thi k tư bn ch nghĩa ». Thc tế ngày hôm nay, năm 2004, sn lượng hàng năm tính theo đầu người ca Vit Nam là 430$, để theo kp Thái lan vi sn lượng 1980$, phi mt 33 năm, theo tính toán ca chuyên viên Ngân haØng Quc tế, nói chi là theo kp Nht, vi sn lượng trung b́nh hàng năm tính theo đầu người là 33 550$ ( theo Bilan du monde- Le Monde – Edition 2004).

 

II) Lư thuyết Mác Lê như độc dược

 

V́ không đủ tŕnh độ trí thc để hiu nhng sai lm ca lư thuyết Marx, v́ hoàn cnh lch s, lư thuyết Marx đă được nhng người đấu tranh chính tr cách mng nhà ngh, nên đă có chính quyn, và mt khi có chính quyn, th́ nht định áp dng lư thuyết phn khoa hc, phn kinh tế và phn

phát trin này vào xă hi, bt dân phi theo, qua nhng v đánh tư bn, mi sn, v́ theo đúng lư thuyết ca Marx là phi băi b quyn tư hu. Nếu dân không theo, th́ nhng người cng sn như Lénine, Mao, H, nay có quyn, dùng quyn này để giết, để b tù dân. Chính v́ vy mà nn nhân ca nhng chế độ cng sn trong thế k qua lên ti gn 100 triu người. Viết đế đây, tôi li nh ti tướng Tưởng gii Thch, mc du là mt quân nhân, thường b coi là vô hc hay ít hc, nhưng ông đă nh́n thy nhng sai trai ca lư thuyết Mác Lê rt sm, trong khi đo,ù th́ nhng người cùng thi vi ông, mc du là đại trí thc như Trn độc Tú, ch nhim t báo Thanh Niên vào năm 1919 được sinh viên hc sinh Bc Kinh rt ca tng, Khoa trưởng Văn khoa Đại hc Bc Kinh ; Lư Đại Siêu, Qun th thư Vin Đại hc Bc Kinh ; c hai đề là sáng lp viên Đảng Cng sn Tàu vào năm 1921, c 2 đều cho rng lư thuyết Mác Lê như tn dược, tr bách bnh. Tướng Tưởng gii Thch th́ hoàn toàn trái li. Vào năm 1923, ông dược Tôn dt Tiên gi sang Nga để hc v cách t chc quân đội và xă hi Liên Sô ca Lénine. Theo nguyên tc, ông phi đó hc c năm, nhưng ông đă b v sm, và tuyên b không có ǵ để hc. Sau chuyến công du này, ông nói : «  Mt con người không có xương sng th́ sut đời ch biết ḅ. Giai tng trí thc và trung lưu là xương sng ca mt xă hi. Cng sn ch trương tiêu dit trí thc và trung lưu, nên xă hi cng sn không th phát trin được, ch biết ḅ ! » Sau này, trong thp niên 30, khi phi đương đầu vi Nht và cng sn ca Mao trch Đông, ông đă thng thn tuyên b : « Nht là bnh ngoài da. Cng sn là bnh trong xương ty. » Câu này làm nhiu hiu lm ông, cho rng không có yêu nước. Nhưng ngày hôm nay, người ta mi thy ông có lư và là người ái quc.

Lư thuyết Mác lê qu là mt độc dược, mt bnh trong xương ty, tàn hi mi quc gia áp dng lư thuyết này ! Tt nhiên lư thuyết nào cũng có cái hay, cái d. Li chính là nhng người áp dng, thi hành, b mc đầu óc giáo điu, áp dng c phn d, và không nhn li khi thy sai.

 

Tuy nhiên, t t, cũng có nhng người nh́ rơ vn đề.

Đảng Cng sn Nht vào đầu năm 2004 va qua đă tuyên b băi b nguyên tc dân ch tp trung ca Lénine và đấu tranh giai cp, bo động lch s ca Marx. Các đảng cng sn Âu châu th́ h đi sm hơn. Ông Walter Veltroni, đương kim lănh t đảng Dân Ch Xă hi Ư, cu lănh t đảng Cng sn, tuyên b : «  Chúng ta đă đặt ngang hàng ch nghĩa Staline vi ch nghĩa Nazi ca Hitler, đặt ngang hàng tri tp trung ci to ca Staline vi ḷ giết người Auschwizt ca Hitler. Tôi thiết tưởng không c̣n cách nào thng thn và rơ ràng hơn. » ( Congrès du P.S.D. –Italie-Février/1998). Ông Massimo d’Aléma, cu lănh đạo đảng Cng sn Ư, sau đó ông b cng sn, lp ra Đảng Dân Ch Xă hoài t, ông đă thng c và làm th tướng Ư vào nhng năm cui 90, ông không ngn ngi tuyên b : » Trong cuc bàn lun ln ca thế k, phía t, gia nhng người cách mng và ci cách, gia nhng người cng sn và nhng người dân ch xă hi, ngày hôm nay, chúng ta, nhng người cng sn, chúng ta phi thng thn và can đảm nh́n nhn rng chúng ta đă lm và h đă có lư. »(Massimo d’Aléma- Président du Conseil d’Italie-Congrès du P.S.D. ø Milan vào ngày15 và 16/janvier/2000). Ông Robert Hue, Tng Bí Thư Đảng Cng Sn Pháp cũng viết : «  Ch nghĩa Staline chc chn và đầu tiên là mt thm ha cho con người : hàng triu nn nhân, s khng khiếp ca nhng tri tp trung, tính cht quái đản ca nhng v x kin, tóm li, mt chế độ sát nhân. » ( Robert Hue-La Grande Mutation –  trang 97-Edition Stock).

Ch tiếc là gii lănh đạo Đảng Cng Sn Vit Nam vn c̣n u ti, vn cho rng lư thuyết Mác Lê là nn tng ca chế độ, vn ch trương độc khuynh, độc đảng, độc tài như điu 4 Hiến pháp 1992 qui định. Nhưng cũng đă có nhng người cng sn thc tnh, như ông Phm xuân Tá, mt cán b cao cp ca Đảng Cng sn Vit Nam : «  S ngu mui và thp hèn thường t nó không gây ra ti ác. Nhưng nếu được trao quyn lc, ri cy vào đó cht men ghen t và căm thù, th́ nó tr thành qu nhp tràng.. Nó s nhanh chóng ư thc được rng các đe da quyn và li ca nó li chính là trí tu, hc vn, văn hóa và văn minh. Rút cc, nhng th này đă b tn công và trà đạp bng mt s căm hn điên cung và man r... Nhưng ri may thay, li chính nhng th độc được đó đă kết tinh thành nhng th si mt, si thn, sơ gan, c chướng trong lc ph ngũ tng ca chế độ cng sn, làm cho chế độ này không ai đánh mà t chết. » ( báo Din Đàn s 27 tháng 2/1994 – Paris).

Ông Nguyn H, cũng mt cán b cao cp cng sn, đă đau đớn than : «  Tôi làm cách mng trên 56 năm, gia đ́nh tôi có 2 lit sĩ : Nguyn văn Bo, anh rut- Đại tá Quân đội Nhân dân Vit Nam- hy sinh ngày 09/01/1966 trong trn ném bom tn công đầu tiên ca quân M vào Vit Nam ( C chi ) ; Trn th Thit, v tôi, cán b ph n Sài G̣n, b bt và b đánh chết ti Tng Nha Cnh sát hi Tết Mu Thân 1968 ; nhưng chúng tôi phi thú nhn rng chúng tôi chn sai lư tung : cng sn ch nghĩa. Bi v́ sut hơn 60 năm trên con đường cách mng cng sn y, nhân dân Vit Nam đă chu hy sinh quá ln lao, nhưng cui cùng chng được ǵ, đất nước vn nghèo nàn, lc hu, nhân dân không có m no, hnh phúc, không có dân ch, t do. Đó là điu s nhc. » ( Đối thoi s 3 tháng 8/1994).

 

   Tht vy, con đường duy nht để đưa đất nước, dân tc đến t do, dân chu, m no, hnh phúc phi là con đường gii th đảng cng sn, baiơ b bn hiếp pháp hin hành da trên lư thuyết Mác Lê đă li thi, độc duc, mà tt c quc gia và nhng đảng cng sn trên thế gii đă vt b. Ch c̣n cng sn Vit Nam, Trung Cng, Bc Hàn và Cuba. Mong rng h sm thc tnh, để dân h có phn nh. Nếu không, mt ngày dân phn ut ni lên, th́ hu qu khó lường !

 

                                Paris ngày 05/04/2004

 

                               Trc Ngôn chu chi Nam